هیس

همان جا که هستید بمانید

هیس

همان جا که هستید بمانید

هیس

یک فنجان خالی از حرف ... :)